logo
Englisch Deutsch
logo
Menu
Členská sekce
Login

Heslo

Vyhledat na www.castellum.cz pomocí Google

Stanovy


 článek 1.

Účel, sídlo, působnost sdružení

Sdružení CASTELLUM je občanským sdružením ve smyslu zák. č. 83/1990 Sb., 
jehož účelem je zabránit dalšímu chátrání, provést postupnou rekonstrukci 
historických objektů , se souhlasem vlastníka nebo správce objektu, 
a zajistit jejich následné využití v oblasti kultury. 

Sídlem sdružení CASTELLUM je Brno, Táborská 97. 
Působnost sdružení CASTELLUM se vztahuje na území České republiky. 
 článek 2.


Poslání a základní cíle sdružení 

Posláním sdružení CASTELLUM je péče o historické objekty a zajištění jejich 
dalšího využití. 

Sdružení CASTELLUM má tyto základní cíle: 
  a) Stabilizace stávající situace;
  b) Vypracování projektu obnovy;
  c) Archeologický průzkum;
  d) Rekonstrukce;
  e) Instalace muzejních expozic; 

K dosažení svých cílů sdružení organizuje:
  a) záchranné práce v areálu historických objektů;
  b) instalace muzejních expozic v jejich interiérech;
  c) organizace kulturních a společenských akcí;
  d) správa historických objektů;
  e) průvodcovská činnost;
  f) publikační činnost;
  g) přednášková činnost;
  h) vzdělávací kurzy; 

Sdružení CASTELLUM spolupracuje s domácími i zahraničními organizacemi
pečujícími o historické objekty. 

Sdružení CASTELLUM může být kolektivním členem jiné organizace s 
podobným zaměřením. 

článek 3.


Členství 

Členem sdružení CASTELLUM se může stát každá fyzická osoba nebo 
právnická osoba, která předložila písemnou přihlášku a zaplatila 
zápisné ve výši 50,- Kč. 

Řádné členství ve sdružení CASTELLUM vzniká rozhodnutím rady sdružení
 o přijetí za člena sdružení, o němž je třeba člena písemně uvědomit. 

V odůvodněných případech lze udělit čestné členství občanům nebo 
organizacím, kteří mají zvláštní zásluhy v oblasti charitativní 
činnosti nebo kteří významně přispěli k rozvoji sdružení CASTELLUM .
 Čestné členství vzniká rozhodnutím valné hromady o jmenování čestného
 člena na základě návrhu kteréhokoliv člena sdružení CASTELLUM.
 Čestní členové mají právo účastnit se valné hromady s poradním 
hlasem. Ustanovení čl.3, odst. 1 a 2 se na čestné členy sdružení 
CASTELLUM nevztahuje. 

článek 4.


Práva a povinnosti členů 

Člen sdružení CASTELLUM má právo:
  a) hlasovat na valné hromadě s hlasem rozhodujícím o všech 
	projednávaných návrzích;
  b) volit předsedu a členy rady sdružení, nejde-li o 
	člena mladšího 18 let;
  c) být volen za člena rady nebo předsedu sdružení;
  d) podávat radě a jejím prostřednictvím valné hromadě návrhy,
    podněty a stížnosti týkající se činnosti sdružení CASTELLUM;
  e) být informován a zúčastnit se všech akcí a podniků 
	pořádaných sdružení CASTELLUM; 

Člen sdružení CASTELLUM je povinen:
  a) dodržovat stanovy a platné usnesení orgánů sdružení CASTELLUM;
  b) platit pravidelně ve stanovené lhůtě členské příspěvky;
  c) podle svých možností a schopností se aktivně podílet 
	na činnosti sdružení CASTELLUM;
  d) řádně vykonávat svěřené funkce;
  e) chránit majetek sdružení CASTELLUM; 

článek 5.


Zánik členství 

Členství ve sdružení CASTELLUM zaniká:
  a) úmrtím člena, jedná-li se o fyzickou osobu;
  b) zánikem člena, jedná-li se o právnickou osobu;
  c) písemným oznámením člena o vystoupení ze sdružení CASTELLUM;
  d) vyloučením;
  e) zánikem sdružení CASTELLUM; 

Člen sdružení CASTELLUM může být vyloučen ze sdružení za opakované nebo zvlášť
 závažné porušení povinností vyplývajících ze stanov sdružení CASTELLUM nebo
 z platných usnesení jejích orgánů. O vyloučení rozhoduje valná hromada;
 k platnosti rozhodnutí se vyjadřuje dvoutřetinová většina hlasů. 

článek 6.


Orgány sdružení CASTELLUM 

Orgány sdružení CASTELLUM jsou:
  a) valná hromada;
  b) rada;
  c) předseda; 

článek 7.


Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji řádní 
členové sdružení CASTELLUM s hlasem rozhodujícím a čestní členové,
popř. pozvaní hosté s hlasem poradním. 

Valnou poradu svolává rada sdružení CASTELLUM nejméně jednou za rok;
mimořádnou valnou hromadu je rada povinna svolat nejpozději do
jednoho měsíce ode dne, kdy o to písemně požádá nejméně jedna
třetina všech členů sdružení CASTELLUM. 

Valná hromada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční
většina všech členů sdružení CASTELLUM. Není-li v hodinu stanovenou
pro zasedání valné hromady přítomna nadpoloviční většina členů 
sdružení CASTELLUM, koná se valná hromada o jednu hodinu později; v
takovém případě je valná hromada usnášeni schopná za jakéhokoli 
počtu přítomných členů, avšak výhradně o otázkách, jež byly původně 
uvedeny na pořadu jednání. 

K platnosti usnesení valné hromady se vyjadřuje dvoutřetinová 
většina přítomných členů, jde-li o:
  a) schválení stanov, jejich změn nebo doplňků;
  b) volbu předsedy a členů rady sdružení CASTELLUM;
  c) vyloučení člena sdružení CASTELLUM;
  d) rozhodnutí o zániku sdružení CASTELLUM;
  V ostatních případech se k platnosti usnesení vyžaduje nadpoloviční
   většina hlasů přítomných členů. 

O svolání valné hromady a pořadu jejího jednání musí být členové
uvědoměni nejpozději do 14 dnů před jejím konáním. 

Do pravomoci valné hromady náleží:
  a) schvalovat stanovy sdružení, jejich změny a doplňky;
  b) volit a odvolávat předsedu a členy rady sdružení CASTELLUM;
  c) jmenovat čestné členy sdružení CASTELLUM;
  d) rozhodovat o vyloučení člena sdružení CASTELLUM;
  e) rozhodovat o výši a splatnosti členských příspěvků;
  f) schvalovat program činnosti a rozpočet sdružení pro příští
	 kalendářní rok, příp. jejich změny a doplňky;
  g) schvalovat výroční správy rady o činnosti a hospodaření
	 společnosti za uplynulý kalendářní rok;
  h) kontrolovat činnost předsedy a rady sdružení CASTELLUM;
  i) rozhodovat o rozpuštění sdružení nebo o jeho sloučení s
	jiným sdružením a v těchto případech též o tom, 
	jak bude naloženo s majetkem sdružení; 

článek 8.


Rada 

Rada je statutárním orgánem sdružení, je povinna plnit program
schválený valnou hromadou a řídit se jejími usneseními. 
Za svou činnost je zodpovědna valné hromadě. 

Rada se skládá z předsedy sdružení CASTELLUM a dalších nejméně
dvou členů sdružení. Rada má vždy lichý počet členů. 
Předseda a členové rady jsou voleni valnou hromadou na 
čtyřleté volební období. 

Radu svolává předseda sdružení CASTELLUM nejméně jedenkrát za měsíc. 
Mimořádné zasedání rady je předseda povinen svolat nejpozději do jednoho 
týdne ode dne, kdy o to požádá nejméně polovina jejích členů. 

Rada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejích 
členů. K platnosti usnesení rady se vyjadřuje souhlas nadpoloviční většiny 
přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Do pravomoci rady náleží:
  a) zastupovat sdružení ve všech věcech;
  b) řídit a organizovat činnost sdružení na základě programu 
	schváleného valnou hromadou;
  c) hospodařit s majetkem sdružení CASTELLUM;
  d) rozhodovat o přijetí řádných členů sdružení CASTELLUM;
  e) předkládat valné hromadě návrhy programu činnosti a rozpočtu 
	sdružení CASTELLUM pro příští kalendářní rok;
  f) předkládat valné hromadě výroční zprávy o činnosti 
	a hospodaření sdružení CASTELLUM za uplynulý kalendářní rok;
  g) projednávat návrhy, podněty a stížnosti členů sdružení 
	CASTELLUM týkající se činnosti sdružení;
  h) samostatně rozhodovat o všech dalších otázkách týkajících 
	se činnosti sdružení CASTELLUM, pokud podle stanov nebo rozhodnutí 
	valné hromady nejsou vyhrazeny valné hromadě; 

článek 9.


Předseda 

Předsedu sdružení CASTELLUM volí valná hromada na čtyřleté 
volební období. 

Do pravomocí předsedy náleží:
  a) řídit zasedání valné hromady;
  b) svolávat a řídit zasedání rady;
  c) zastupovat sdružení a jednat jeho jménem ve všech věcech; 

Předseda je za svou činnost odpovědný valné hromadě. 

článek 10.


Majetek a hospodaření sdružení CASTELLUM 

Sdružení CASTELLUM je právnickou osobou, která je způsobilá
svým jménem nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech.
S majetkem, který sdružení vlastní nebo užívá, nakládá
výhradně v souladu se svým posláním a cíli, jež vyplývají ze 
stanov sdružení. 

Majetek sdružení CASTELLUM tvoří hmotné a finanční prostředky 
získané zejména z těchto zdrojů:
  a) členské příspěvky řádných členů sdružení CASTELLUM;
  b) dary členů a příznivců sdružení;
  c) dotace poskytnuté tuzemskými i zahraničními 
	orgány nebo organizacemi;
  d) příjmy z činnosti sdružení a z akcí pořádaných sdružením;
  e) veřejné sbírky;
  f) dědictví; 

Hospodaření s majetkem sdružení CASTELLUM se řídí rozpočtem, schváleným
valnou hromadou vždy pro příští kalendářní rok. 

Evidenci o hospodaření vede pokladník, 
který je pověřeným členem rady sdružení CASTELLUM. 

Oprávněnost disponovat s finančními prostředky v rámci schváleného 
rozpočtu /podpisové právo/ má předseda sdružení CASTELLUM a pokladník, 
popř. další člen rady pověřený valnou hromadou. 

článek 11.


Zastupování sdružení 

Jménem sdružení je oprávněn jednat předseda nebo samostatně kterýkoliv
 člen rady pověřený předsedou. 

Právní úkony k jejichž platnosti se vyžaduje písemná forma,
podepisuje předseda, nebo jiný pověřený člen rady. 

článek 12.


Zánik sdružení CASTELLUM 

Sdružení CASTELLUM zanikne usnesením valné hromady o rozpuštění 
sdružení nebo o jejím sloučení s jiným sdružením. K platnosti 
usnesení se vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů. 

V případě zániku sdružení podle odst. 1 provede likvidaci 
likvidační komise ustanovená valnou hromadou. 
S majetkem sdružení, zbylým po provedení majetkového vypořádání, 
bude naloženo podle rozhodnutí valné hromady. 

 

V Brně 16. záží 1999 

copy